Kamerstuk 32752-23

Amendement van het lid Koopmans over het opstellen van een giftenreglement door politieke partijen, ook op decentraal niveau.

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 26 januari 2012
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-23.html
ID: 32752-23

50,7 %
49,3 %

CU

VVD

SP

PvdA

GL

BRINK

CDA

D66

PVV

SGP

PvdD


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 26 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 32 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 32a

  • 1. Een vereniging, die op grond van artikel G 1, G 2, G 3 of Q 6 van de Kieswet, of een vereniging of stichting, die bij of krachtens artikel 19 van de Waterschapswet, met haar geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst heeft deelgenomen aan de laatstgehouden verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, de gemeenteraad, een deelraad als bedoeld in artikel 87, tweede lid, van de Gemeentewet, of het algemeen bestuur van een waterschap, waarbij aan die lijst ten minste een zetel in het orgaan waarvoor de verkiezingen plaatsvonden is toegewezen, en die geen afdeling is van een politieke partij, stelt een giftenreglement op, waarin zij bepaalt hoe zij omgaat met bijdragen en de openbaarmaking daarvan. Het giftenreglement is openbaar.

  • 2. Het giftenreglement van een politieke partij is van overeenkomstige toepassing op haar afdelingen.

Toelichting

Het voorliggende wetsvoorstel is niet van toepassing op lokale afdelingen van politieke partijen. Dit amendement biedt voor dat probleem een werkbare oplossing, die bovendien recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van politieke partijen.

Koopmans