Kamerstuk 32752-21

Gewijzigd amendement van het lid Koopmans ter vervanging van nr. 18 over het schrappen van de registrerende rol van de minister van BZK

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 26 januari 2012
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-21.html
ID: 32752-21
Origineel: 32752-18

Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 18

Ontvangen 26 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Voor 1 juli van elk kalenderjaar maakt een politieke partij een financieel verslag over het voorgaande kalenderjaar openbaar. Dat verslag bevat in elk geval:

  • a. de gegevens die op grond van artikel 19 in de administratie zijn opgenomen;

  • b. een overzicht van de bijdragen van in totaal € 4500 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 20, eerste lid, zijn geregistreerd, en

  • c. een overzicht van de schulden van € 25 000 of meer, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 20, derde lid, zijn geregistreerd.

  Van de gegevens over het adres van een natuurlijke persoon, wordt uitsluitend de woonplaats openbaar gemaakt.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Een politieke partij zendt de schriftelijke verklaring, bedoeld in het derde lid, aan Onze Minister. Een bij Onze Minister berustende schriftelijke verklaring is openbaar.

3. Het vijfde lid vervalt.

4. Het zesde lid vervalt.

II

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Onverminderd artikel 24 maakt een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal tussen de eenentwintigste en de veertiende dat voor de dag van de stemming voor deze verkiezing een overzicht per kalenderjaar openbaar van:

2. Aan het eerste lid wordt na onderdeel b een volzin toegevoegd, luidende: Van de gegevens over het aders van een natuurlijke persoon, wordt uitsluitend de woonplaats openbaar gemaakt.

3. Het derde lid vervalt.

III

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verstrekt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen» vervangen door: maakt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van stemming voor deze verkiezing een overzicht van deze bijdragen openbaar.

2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Van de gegevens over het adres van een natuurlijke persoon, wordt uitsluitend de woonplaats openbaar gemaakt.

3. Het vierde lid vervalt.

IV

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Voor 1 juli van elk kalenderjaar maakt een neveninstelling van een politieke partij een overzicht van de volgende gegevens openbaar:.

2. Aan artikel 2 wordt na onderdeel b een volzin toegevoegd, luidende: Van de gegevens over het adres van een natuurlijke persoon, wordt uitsluitend de woonplaats openbaar gemaakt.

3. Het vierde lid vervalt.

V

Artikel 30, derde lid, komt te luiden:

 • 3. De vereniging maakt het overzicht openbaar.

VI

Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «verstrekt de kandidaat die als eerste op de lijst is geplaatst tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van de bijdragen» vervangen door: maakt de kandidaat die als eerste op de lijst is geplaatst tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing een overzicht van de bijdragen openbaar.

2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Van de gegevens over het adres van een natuurlijke persoon, wordt uitsluitend de woonplaats openbaar gemaakt.

3. Het vierde lid vervalt.

VII

In het paragraafopschrift van paragraaf 5 vervalt: Toezicht en.

VIII

Artikel 33 vervalt.

IX

Artikel 34 vervalt.

X

Artikel 35 vervalt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de registrerende rol van de minister van BZK. De verantwoordelijkheid voor de registratie van giften hoort thuis bij de politieke partij(en) zelf of neveninstellingen. Dit voorkomt dat de minister (mede-)verantwoordelijk wordt voor foute of onduidelijke registraties van giften aan partijen. Deze (mede-)verantwoordelijkheid is ongewenst.

Koopmans