Kamerstuk 32752-13

Amendement van het lid Schouw over het handhaven van de wet door de Kiesraad

Dossier: Regels inzake de subsidiƫring en het toezicht op de financiƫn van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 23 januari 2012
Indiener(s): Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-13.html
ID: 32752-13

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 23 januari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel k door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • l. de Kiesraad: de Kiesraad, genoemd in artikel A 1 van de Kieswet.

II

In artikel 2, eerste lid, wordt na «Onze Minister» ingevoegd: en de Kiesraad.

III

In artikel 3, eerste lid, wordt na «Onze Minister» ingevoegd: en de Kiesraad.

IV

In artikel 3a, eerste lid, wordt na «Onze Minister» ingevoegd: en de Kiesraad.

V

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na «Onze Minister» ingevoegd: en de Kiesraad.

2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De partij stelt de Kiesraad schriftelijk in kennis van de aanwijzing van de rechtspersoon bedoeld in het derde lid.

VI

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid na «Onze Minister» ingevoegd: en de Kiesraad.

2. In het vierde lid na «Onze Minister» ingevoegd: of de Kiesraad.

3. In het zesde lid wordt na «Onze Minister» ingevoegd: en de Kiesraad.

VII

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Onze Minister» vervangen door: de Kiesraad.

2. In het derde lid wordt «Onze Minister» telkens vervangen door: de Kiesraad.

VIII

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Onze Minister» vervangen door: de Kiesraad.

2. In het vierde lid wordt «Onze Minister» telkens vervangen door: de Kiesraad.

IX

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «Onze Minister» vervangen door: de Kiesraad.

2. In het vierde lid wordt «Onze Minister» vervangen door: de Kiesraad.

X

In artikel 30, derde lid, wordt «Onze Minister» vervangen door: de Kiesraad.

XI

Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Onze Minister» vervangen door: de Kiesraad.

2. In het vierde lid wordt «Onze Minister» telkens vervangen door: de Kiesraad.

XII

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid vervalt «, 25» en wordt «Onze Minister» vervangen door: de Kiesraad.

2. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende. Met het toezicht op de naleving van het bij artikel 25 bepaalde, zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen.

XIII

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «Onze Minister» vervangen door: De Kiesraad.

2. Na het achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 8a. De Kiesraad verwittigt Onze Minister van een opgelegde boete of de wijziging van het bedrag van een opgelegde boete.

3. Aan het tiende lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Onze Minister verwittigt de Kiesraad van de verrekening van een opgelegde boete.

4. Na het tiende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 11. Onze Minister en de Kiesraad maken afspraken over de wijze van verwittiging bedoeld in lid 8a en het tiende lid.

XIV

In artikel 35 wordt na «Onze Minister» ingevoegd: of de Kiesraad.

XV

Na artikel 37 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 37a

In artikel A 2 van de Kieswet wordt, onder vernummering van het derde tot vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. De Kiesraad is tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet financiering politieke partijen.

Toelichting

Dit amendement beoogt de toezichtstaken die voortvloeien uit de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) bij de Kiesraad te beleggen in plaats van de minister van Binnenlandse Zaken. Indiener is van mening dat deze taak beter door een onafhankelijk orgaan kan worden uitgevoerd, zoals ook is aanbevolen door de Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa.

Schouw