Kamerstuk 32722-7

Nota van wijziging

Dossier: Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Gepubliceerd: 18 oktober 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32722-7.html
ID: 32722-7
Origineel: 32722-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 oktober 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het in artikel I, onderdeel A voorgestelde artikel 1, eerste lid, onderdeel h, vervalt «sorteert en».

B

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Een postvervoerbedrijf heeft met een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen minimumpercentage van de postbezorgers die voor hem postvervoer verrichten een arbeidsovereenkomst. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de datum bepaald met ingang waarvan een postvervoerbedrijf aan een minimumpercentage moet voldoen. De toepassing van een minimumpercentage kan daarbij worden beperkt tot bepaalde categorieën postvervoerbedrijven of bepaalde omstandigheden.

C

In artikel I, onderdeel C, komt het eerste lid van het voorgestelde artikel 89 te luiden:

1. Artikel 8 vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Toelichting

Onderdeel A

Met deze wijziging wordt de definitie van postbezorger aangepast, waardoor deze beter aansluit bij de praktijk van postbezorging. In die praktijk zijn er zowel postbezorgers die uitsluitend bezorgwerkzaamheden verricht als postbezorgers die ten behoeve van de bezorging ook enige sorteerwerkzaamheden verricht. Dat sorteerwerk ziet op het sorteren op straat- en nummer niveau met het oog op het lopen, fietsen of rijden van een efficiënte route langs de betrokken adressen. Het sorteerwerk dat de bezorger verricht vindt aldus plaats ten behoeve van de primaire taak van de postbezorger, namelijk de bezorging. Met deze definitie van postbezorger wordt gewaarborgd dat alle medewerkers die brieven, geadresseerde tijdschriften en geadresseerde dagbladen op afzonderlijke adressen aflevert, onder deze definitie vallen. Ook een medewerker die naast de bezorging andere werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld sorteerwerkzaamheden, valt onder de definitie van postbezorger. Een medewerker van een postvervoerbedrijf die uitsluitend sorteerwerk verricht, valt daarentegen niet onder deze definitie.

Onderdeel B

Met deze wijziging wordt in artikel 8 van de Postwet het uitgangspunt versterkt dat postvervoerbedrijven verplicht zijn om een arbeidsovereenkomst te sluiten met een minimum aantal van hun postbezorgers. Bij Algemene Maatregel van Bestuur wordt deze verplichting nader uitgewerkt door te bepalen wat het minimumpercentage is. Ook wordt in die nadere uitwerking bepaald op welk moment postvervoerbedrijven aan deze verplichting moeten voldoen.

Onderdeel C

Omdat op dit moment niet goed is te voorzien wanneer aan de verplichting van artikel 8 geen behoefte meer bestaat, wordt de datum van 1 januari 2017 geschrapt. Hiermee wordt meer flexibiliteit bereikt ten aanzien van de periode waarin het nodig is om postvervoerbedrijven te verplichten tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten met een minimumaantal van hun postbezorgers.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker