Kamerstuk 32722-2

Voorstel van wet

Dossier: Wijziging van de artikelen 8 en 89 van de Postwet 2009

Gepubliceerd: 4 april 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: economie overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32722-2.html
ID: 32722-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de tijdelijke basis voor het stellen van regels omtrent arbeidsvoorwaarden in de postmarkt te verlengen, te flexibiliseren en te vereenvoudigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Postwet 2009 wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. postbezorger:

een ieder die in opdracht van een postvervoerbedrijf of met instemming van een postvervoerbedrijf voor dat postvervoerbedrijf brieven, geadresseerde tijdschriften en geadresseerde dagbladen sorteert en op afzonderlijke adressen aflevert.

B

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de aard van de rechtsverhouding tussen een postvervoerbedrijf en postbezorgers.

De toepassing van die regels kan daarbij worden beperkt tot bepaalde categorieën postvervoerbedrijven of bepaalde omstandigheden.

C

Artikel 89 komt te luiden:

Artikel 89

  • 1. Artikel 8 vervalt met ingang van 1 januari 2017 of zoveel eerder als bij koninklijk besluit is bepaald.

  • 2. De voordracht voor het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

ARTIKEL II

Na inwerkingtreding van deze wet berust de op artikel 8 van de Postwet 2009 gebaseerde algemene maatregel van bestuur op artikel 8 van de Postwet 2009 zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,