Kamerstuk 32641-15

Amendement van de leden Van der Werf en Van der Ham over de mogelijkheid afspraken te maken over verkoop door een uitgever aan een auteur voor promotioneel gebruik van door die auteur geschreven boeken of muziekuitgaven

Dossier: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet


98,7 %
1,3 %

PvdA

SP

PvdD

CDA

CU

PVV

SGP

D66

VVD

GL


Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN VAN DER HAM

Ontvangen 16 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee onderdelen» vervangen door: drie onderdelen.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. verkoop door een uitgever aan een auteur voor promotioneel gebruik van door die auteur geschreven boeken of muziekuitgaven.

Toelichting

Met dit amendement beogen de indieners om uitgever en auteur ruimte te laten voor het maken van afspraken over de prijs die de uitgever aan de auteur in rekening brengt voor diens «eigen» werken, naast het overeengekomen aantal presentatie-exemplaren. Ten aanzien van prijzen bepaalt de wet alleen dat een uitgever een vaste prijs bepaalt en dat een verkoper deze bij de verkoop aan eindafnemers moet toepassen. In deze systematiek is er geen aanknopingspunt om naar te verwijzen als het gaat om de prijs die wordt doorberekend aan de auteur van een boek. Om de uitgever en auteur zo veel mogelijk ruimte te laten tot het maken van afspraken, kan de wet het best niet van toepassing worden verklaard bij de verkoop aan auteurs. Het is dan geheel aan uitgever en auteur om afspraken te maken over de prijs voor de afname van «eigen werk» voor promotioneel gebruik door auteurs. Onder promotioneel gebruik wordt verstaan het inzetten van het eigen werk, buiten bestaande of nieuwe verkoopkanalen, dat bijdraagt aan de bekendheid van auteur en werk.

Met bovenstaande wijzigingen wordt deze mogelijkheid gecreëerd.

Van der Werf

Van der Ham