Gepubliceerd: 12 april 2011
Indiener(s): Jasper van Dijk
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32618-21.html
ID: 32618-21

44,7 %
55,3 %

PvdD

PVV

VVD

PvdA

GL

D66

SP

CDA

SGP

CU


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 12 april 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 7.45b na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 5A. Het aantal studiejaren, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, of c, wordt vermeerderd met een jaar, indien een student blijkens een gedagtekende verklaring van het bestuur van de instelling waar deze student is ingeschreven, gelijktijdig met het volgen van een bachelor- of een masteropleiding topsport beoefent en de student dientengevolge niet in staat is het afsluitend examen met goed gevolg af te ronden binnen het aantal studiejaren bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, of c. Bij ministeriële regeling wordt vastgesteld welke vormen van sportbeoefening onder het beoefenen van topsport worden begrepen.

Toelichting

Met dit amendement worden topsporters niet getroffen door de langstudeerdersboete. Gezien hun volle programma, dienen zij buiten de studieboete gehouden te worden.

Jasper van Dijk