Kamerstuk 32440-110

Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten

Dossier: Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)


96,7 %
3,3 %

VVD

CU

GL

SGP

PvdD

PvdA

D66

50PLUS

SP

DENK

CDA

PVV

FVD


Nr. 110 MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER C.S.

Voorgesteld 7 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft toegezegd onderzoek uit te voeren naar de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten;

verzoekt de regering, de resultaten van dit onderzoek zo snel als mogelijk te presenteren;

verzoekt de regering tevens, in het onderzoek onder meer aandacht te besteden aan de private handhaving van het aanbestedingsrecht, de achterstand die inschrijvers hebben in een kort geding en de wenselijkheid van een vaste rechtbank voor aanbestedingszaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer

Van den Berg

Paternotte