Gepubliceerd: 4 april 2013
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32439-18.html
ID: 32439-18

39,3 %
60,7 %

PVV

D66

SGP

PvdA

SP

PvdD

GL

VVD

CU

50PLUS

CDA


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 4 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 15 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De eigen bijdrage is niet verschuldigd indien de persoon aan wie maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, wordt verleend of zijn echtgenoot op grond van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is voor verblijf in een instelling.

Toelichting

Na het nieuw vastgestelde eerste lid van artikel 15 van de Wmo wordt een lid ingevoegd, waarin wordt geregeld dat iemand die een eigen bijdrage betaalt voor intramurale Awbz-zorg geen eigen bijdrage verschuldigd is inzake maatschappelijke opvang. Dit is nu geregeld in artikel 4.1, zevende lid van het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo). Omdat met het in werking treden van artikel 4.7 van het Bmo dit artikel niet langer van toepassing is op maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, dient dit alsnog geregeld te worden. Hiertoe ziet het amendement.

Keijzer