Gepubliceerd: 25 oktober 2012
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Sharon Gesthuizen (GL), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-17.html
ID: 32412-17

24,0 %
76,0 %

D66

GL

PvdA

VVD

SP

CU

PvdD

SGP

CDA

50PLUS

PVV


Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 25 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

D

In artikel 10, tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 3, derde lid, onder a» vervangen door: deze wet.

II

In artikel IIA vervallen in artikel IA de zinsneden «, met inbegrip van een besluit inzake de verlening van een vrijstelling» en «dat kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht».

III

In artikel IIB vervallen de zinsneden «, met inbegrip van een besluit inzake de verlening van een vrijstelling» en «dat kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht».

Toelichting

Besluiten over winkelopenstelling leveren bij (kleine) ondernemers, werknemers, de bevolking, maatschappelijke organisaties en anderen veel discussie op. Het is belangrijk dat de bestaande bevoegdheid om ook tegen vrijstellingen in beroep te kunnen gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, blijft bestaan. Dat wordt in dit amendement geregeld.

Dit amendement is technisch gewijzigd naar aanleiding van indiening van de nota van wijziging.

Dijkgraaf Schouten Gesthuizen