Gepubliceerd: 23 oktober 2012
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-13.html
ID: 32412-13
Origineel: 32412-2

Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 oktober 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

In artikel 10 vervallen de aanduiding «1.» voor het eerste lid en het tweede lid.

B

Na artikel II worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (Kamerstukken 32 450), tot wet is of wordt verheven en deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van die wet eerder in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt in deze wet na artikel I een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In artikel 4 van hoofdstuk 2 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt in het onderdeel Winkeltijdenwet de zinsnede: , met inbegrip van een besluit inzake de verlening van een vrijstelling op grond van artikel 3, derde lid, onder a, dat kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKEL IIB

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (Kamerstukken 32 450), tot wet is of wordt verheven en deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, van die wet later in werking treedt dan deze wet, dan vervalt in die wet in deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, bijlage 2, hoofdstuk 2, artikel 4, in het onderdeel Winkeltijdenwet de zinsnede: , met inbegrip van een besluit inzake de verlening van een vrijstelling op grond van artikel 3, derde lid, onder a, dat kan worden aangemerkt als algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

C

Artikel III vervalt.

D

Artikel IV komt te luiden:

Artikel IV

De Wet van 25 november 2010 tot wijziging van de Winkeltijdenwet met het oog op inkadering van een bevoegdheid om vrijstelling te verlenen of een ontheffingsbevoegdheid toe te kennen in verband met de toeristische aantrekkingskracht van een gemeente (Stb. 2010, nr. 796) wordt ingetrokken.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen die noodzakelijk zijn geworden ingevolge de Wet aanpassing bestuursprocesrecht en de inwerkingtreding van wetsvoorstel 31728.

De onderdelen A, C en D bevatten de technische wijzigingen die verband houden met de inwerkingtreding van de wet (Stb. 2010, nr. 796) die voortvloeide uit wetsvoorstel 31 728. Onderdeel B bevat de introductie van twee samenloopbepalingen in verband met het wetsvoorstel voor een Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32450).

Verhoeven Van Tongeren