Gepubliceerd: 23 oktober 2012
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-12.html
ID: 32412-12

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN

Ontvangen 23 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

In artikel 10, tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 3, derde lid, onder a» vervangen door: deze wet.

II

Artikel III vervalt.

III

Na artikel IV worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

Indien het bij Koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (Kamerstukken 32 450), tot wet is of wordt verheven en Deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, eerder in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, wordt in deze wet na artikel I een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

In artikel 4 van Hoofdstuk 2 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht vervalt in het onderdeel Winkeltijdenwet de zinsnede: op grond van artikel 3, derde lid, onder a.

ARTIKEL IVB

Indien het bij Koninklijke boodschap van 24 juli 2010 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) (Kamerstukken 32 450), tot wet is of wordt verheven en Deel A, artikel I, onderdeel CCCCC van die wet later in werking treedt dan deze wet, dan vervalt in die wet in Deel A, artikel I, onderdeel CCCCC, in Bijlage 2, Hoofdstuk 2, artikel 4, in het onderdeel Winkeltijdenwet, de zinsnede: op grond van artikel 3, derde lid, onder a.

Toelichting

Besluiten over winkelopenstelling leveren bij (kleine) ondernemers, werknemers, de bevolking, maatschappelijke organisaties en anderen veel discussie op. Het is belangrijk dat de bestaande bevoegdheid om ook tegen vrijstellingen in beroep te kunnen gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, blijft bestaan. Dat wordt in dit amendement geregeld.

Dijkgraaf Schouten