Kamerstuk 32402-60

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 42 over een meldplicht ten aanzien van ernstig disfunctionerende zorgverleners.

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 3 juli 2013
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-60.html
ID: 32402-60
Origineel: 32402-42

90,0 %
10,0 %

VVD

PVV

PvdD

SP

D66

CU

GL

PvdA

CDA

SGP

50PLUS


Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 42

Ontvangen 3 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11, eerste lid, onderdeel c, wordt «over de wijze van functioneren van de zorgverlener» vervangen door: dat de zorgverlener ernstig is tekort geschoten in zijn functioneren.

Toelichting

Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel c, moet een zorgaanbieder onverwijld melding doen bij de IGZ van de opzegging, ontbinding of niet-voortzetting van een overeenkomst met een zorgverlener «op grond van zijn oordeel over de wijze van functioneren van de zorgverlener». De bedoeling daarvan is, getuige de memorie van toelichting en de mondelinge toelichting daarop van de minister, dat er een meldplicht komt voor zorgaanbieders als een contract niet wordt voortgezet wegens het ernstig disfunctioneren van een zorgverlener. Deze bedoeling, die de indiener deelt, blijkt echter onvoldoende uit de gekozen formulering in de wettekst. Met de in dit amendement gekozen formulering blijkt duidelijk dat het moet gaan om ernstig tekortschieten van een zorgverlener in zijn functioneren.

Van der Staaij