Kamerstuk 32402-42

Amendement van het lid Van der Staaij over een meldplicht ten aanzien van ernstig disfunctionerende zorgverleners

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 1 juli 2013
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-42.html
ID: 32402-42
Wijzigingen: 32402-60

Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 1 juli 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11, eerste lid, onderdeel c, wordt «op grond van zijn oordeel over de wijze van functioneren van de zorgverlener» vervangen door: op grond van het ernstig tekortschieten van de zorgverlener jegens de cliënt bij het handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b.

Toelichting

Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel c, moet een zorgaanbieder onverwijld melding doen bij de IGZ van de opzegging, ontbinding of niet-voortzetting van een overeenkomst met een zorgverlener «op grond van zijn oordeel over de wijze van functioneren van de zorgverlener». De bedoeling daarvan is, getuige de memorie van toelichting, dat er een meldplicht komt voor zorgverleners in geval van «ontslag» wegens disfunctioneren van alle zorgverleners. Deze bedoeling blijkt echter onvoldoende uit de voorgestelde wettekst.

Dit amendement regelt daarom dat de wettekst in lijn wordt gebracht met de memorie van toelichting. De indiener hecht eraan dat uit artikel 11, eerste lid, onderdeel c, uitdrukkelijk blijkt dat het ernstig tekortschieten door een zorgverlener betrekking heeft op de zorgverlening aan cliënten. Tekortschieten met betrekking tot andere zaken, die geen gevolgen hebben voor de cliëntenzorg, valt hier niet onder. Te denken valt aan zaken als de samenwerking met bepaalde collega’s.

Om de meldplicht voor ernstig disfunctionerende zorgverleners meer te objectiveren, regelt dit amendement dat zorgaanbieders alleen een meldplicht hebben als een zorgverlener jegens de cliënt ernstig tekort geschoten is in het nakomen van de op de zorgverlener rustende verantwoordelijkheid krachtens artikel 2, tweede lid, onderdeel b. Daarin staat dat een zorgverlener dient te handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard.

Van der Staaij