Kamerstuk 32402-22

Amendement van het lid Klever over een inzagerecht t.a.v. bepaalde delen van het dossier van de client voor o.a. nabestaanden

Dossier: Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Gepubliceerd: 18 juni 2013
Indiener(s): Reinette Klever (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32402-22.html
ID: 32402-22
Wijzigingen: 32402-26

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER

Ontvangen 18 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 14 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Indien een klacht wordt ingediend door een nabestaande van de overleden cliënt heeft die nabestaande recht op inzage in of afschrift van dat gedeelte van het dossier van de cliënt dat betrekking heeft op de klacht, indien:

    • a. de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, of

    • b. er sprake is van zwaarwegend belang ter zake voor de nabestaanden.

Toelichting

In het voorliggende wetsvoorstel wordt weliswaar het klachtrecht toegekend aan nabestaanden van een overleden patiënt, maar wordt niet het inzagerecht geregeld voor de nabestaanden in de relevante delen van het medische dossier van de patiënt. De indiener is van mening dat nabestaanden die een klacht tegen een arts indienen recht hebben op verstrekking van die gegevens uit het dossier van de patiënt die in verband staan tot de klacht. Aangenomen kan worden dat de patiënt hiervoor toestemming zou hebben gegeven. Onder «zwaarwegend belang» wordt in ieder geval verstaan het vermoeden van een medische fout en het voornemen tot het indienen van een klacht.

Klever