Kamerstuk 32399-42

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 40 over het schrappen van de observatiemaatregel

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Gepubliceerd: 25 januari 2017
Indiener(s): Grace Tanamal (PvdA), Linda Voortman (GL), Renske Leijten (SP), Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-42.html
ID: 32399-42
Origineel: 32399-40
Wijzigingen: 32399-49

Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401

Ontvangen 25 januari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1:1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel q vervalt.

2. In onderdeel t vervalt: , observatiemaatregel.

II

Artikel 1:7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid, onderdeel b, wordt toegevoegd: of.

2. In het eerste lid vervalt onderdeel c.

3. In het tweede lid vervalt: of beroep tegen de observatiemaatregel, bedoeld in artikel 7A:7,.

III

Artikel 2:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel, observatiemaatregel of zorgmachtiging» vervangen door: machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel of zorgmachtiging.

2. In het zevende lid vervalt: observatiemaatregel,.

IV

In artikel 2:2, eerste lid, vervalt:, met uitzondering van de verplichte zorg, bedoeld in artikel 3:1, tweede lid,.

V

In artikel 2:4, eerste lid, wordt «artikel 3:1, eerste lid, onderdelen a, b en c» vervangen door: artikel 3:1, onderdelen a, b en c.

VI

In artikel 3:1 vervalt de aanduiding «1.» alsmede het tweede lid.

VII

Artikel 3:2, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel k vervalt.

2. In onderdeel l vervalt: , of artikel 7A:1, vierde lid.

VIII

In artikel 3:4 vervalt onderdeel c.

IX

In artikel 5:4, eerste lid, onderdeel b, vervalt: observatiemaatregel,.

X

In artikel 7:1, vierde lid, vervalt: , observatiemaatregel.

XI

Hoofdstuk 7A vervalt.

XII

In de aanduiding van hoofdstuk 8 vervalt: observatiemaatregel,.

XIII

In de aanduiding van hoofdstuk 8, paragraaf 1, vervalt: observatiemaatregel,.

XIV

Artikel 8:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt: of de observatiemaatregel.

2. In het vierde lid vervalt: de observatiemaatregel,.

3. In het vijfde lid vervalt: de observatiemaatregel,.

XV

Artikel 8:2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste vervalt: de observatiemaatregel,.

2. In het tweede lid vervalt: de observatiemaatregel,.

XVI

In het opschrift van hoofdstuk 8, paragraaf 2, vervalt: observatiemaatregel,.

XVII

Artikel 8:3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: de observatiemaatregel,.

2. In het tweede lid vervalt: observatiemaatregel,.

XVIII

Artikel 8:4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel m vervalt:, 7A:1.

2. In onderdeel n vervalt: observatiemaatregel,.

3. Onderdeel o vervalt.

XIX

Artikel 8:7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het vierde lid vervalt telkens: de observatiemaatregel,.

XX

In artikel 8:10 vervalt: observatiemaatregel,.

XXI

Artikel 8:16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: , dan wel de uitvoering van het onderzoek op grond van de observatiemaatregel.

2. In het derde lid vervalt: , dan wel de uitvoering van het onderzoek op grond van de observatiemaatregel.

3. In het vierde lid, onderdeel f, vervalt: of observatiemaatregel.

4. In het zevende lid vervalt: , dan wel de uitvoering van het onderzoek op grond van de observatiemaatregel,.

XXII

Artikel 8:18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het vijfde lid vervalt.

3. In het negende lid vervalt: , dan wel tot beëindiging van het onderzoek op grond van een observatiemaatregel.

4. In het twaalfde lid wordt in onderdeel b de puntkomma vervangen door een punt en vervalt onderdeel c.

5. In het veertiende lid vervalt: observatiemaatregel,.

XXIII

In artikel 8:23 vervalt onderdeel d.

XXIV

Artikel 8:24, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel k vervalt.

2. Onderdeel l vervalt.

XXV

In artikel 8:32, vierde lid, vervalt: de observatiemaatregel,.

XXVI

In artikel 8:33, tweede lid, vervalt: de observatiemaatregel,.

XXVII

Artikel 10:12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt:, observatiemaatregel,.

2. In het eerste lid vervalt telkens: dan wel artikel 7A:1, vierde lid,.

XXVIII

Artikel 11:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt: observatiemaatregel,.

2. In het eerste lid, onderdeel c, vervalt: observatiemaatregel,.

3. In het eerste lid, onderdeel d, vervalt: observatiemaatregel,.

XXIX

Artikel 13:4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel k.

2. In het eerste lid vervalt onderdeel l.

3. In het tweede lid komt onderdeel e, te luiden:

  • e. 8:7, eerste lid;

XXX

In artikel 13:5, eerste lid, vervalt «observatiemaatregel,» alsmede: 7A:1, vierde lid,.

XXXI

In artikel 14:17, onderdeel B, vervalt in artikel 39e, zesde lid: , 7A:5.

Toelichting

Dit amendement haalt de observatiemaatregel uit de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg omdat de indiener deze strijdig acht met de behandeldoelstelling van de wet en omdat de maatregel onvoldoende rechtsbescherming biedt aan mensen.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg beoogt met goede waarborgen van rechtsbescherming mensen verplichte zorg op te leggen wanneer zij een gevaar voor zichzelf of voor de samenleving zijn. Het op basis van een «ernstig vermoeden» van gevaar iemand in observatie nemen om in die periode vast te stellen of hij/zij voldoet aan criteria voor een zorgmachtiging, vindt de indiener slecht objectiveerbaar.

Daarnaast vindt indiener dat de maatregel in de praktijk geen oplossing zal bieden voor de problemen die mensen hebben omdat ze tijdens de observatie geen behandeling krijgen, terwijl deze wel nodig is of kan zijn.

De observatiemaatregel lijkt ingegeven vanuit het vraagstuk van de openbare orde, terwijl de wet gaat om een goede behandeling van mensen gekoppeld aan een goede rechtsbescherming. Daarbij beoogt de wet gedwongen zorg als ultimum remedium in te zetten en dit karakter heeft de observatiemaatregel – waarbij enkel bezwaar achteraf mogelijk is – niet. Indiener vindt het instellen van een crisismaatregel en een zorgmachtiging een beter en meer proportioneel alternatief om mensen snel in zorg te krijgen.

Leijten Tanamal Voortman Dijkstra