Kamerstuk 32399-32

Gewijzigd amendement van het lid Tanamal ter vervanging van nr. 15 over lichte voorhangbepaling in artikel 8:6

Dossier: Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Gepubliceerd: 14 september 2016
Indiener(s): Grace Tanamal (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32399-32.html
ID: 32399-32
Origineel: 32399-15

Nr. 32 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TANAMAL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 14 september 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 8:6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt een lichte voorhangbepaling in artikel 8:6 van het wetsvoorstel geïntroduceerd. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat een voorgenomen algemene maatregel van bestuur met nadere regels ten aanzien van de kwaliteit van verplichte zorg, de veiligheid binnen de accommodatie en de wijze van toezicht door de zorgaanbieder op de verplichte zorg aan de kamers wordt voorgelegd.

Tanamal