Kamerstuk 32373-14

Second opinion TNO over overgangstermijnen Ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen

Dossier: Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiƫntie

Gepubliceerd: 14 juni 2011
Indiener(s): Maxime Verhagen (minister economische zaken, viceminister-president ) (CDA)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32373-14.html
ID: 32373-14

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2011

Hierbij zend ik uw Kamer ter kennisgeving de «second opinion» van TNO over de overgangstermijnen van het ontwerpbesluit houdende regels over op afstand uitleesbare meetinrichtingen1 (Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen, hierna: het Besluit)2, dat thans voorligt aan uw Kamer.

Zoals aangekondigd in mijn brief aan uw Kamer van 29 maart 20113. heeft TNO in mijn opdracht bezien of de voorziene overgangstermijnen van het Besluit realistisch zijn of mogelijk bekort kunnen worden. TNO concludeert dat de voorziene inwerkingtredingsdata en overgangstermijnen realistisch zijn. Het aanhouden van kortere termijnen acht TNO niet verantwoord.

Gegeven de conclusies van TNO ben ik dan ook van plan de data zoals benoemd in de nota van toelichting bij het Besluit2 gestand te doen. Tevens deel ik de opinie van TNO dat met het voorgestelde tijdpad de mogelijkheid wordt verkregen om belangrijke leerervaringen op te doen met de op afstand uitleesbare meter.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen