Gepubliceerd: 24 juni 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-56.html
ID: 32372-56

Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2011

Op 1 juni 2011 heb ik de Eerste en Tweede Kamer mededeling gedaan van de publicatie van een wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren (Kamerstuk 32 372, nr. 55). In die mededeling heb ik tevens aangegeven dat ik voornemens ben om die wijziging op 15 juli 2011 in werking te laten treden. De vaste kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij bij brief van 15 juni 2011 (2011Z1808) verzocht een nadere toelichting te geven op de keuze van deze datum. Deze toelichting geef ik hieronder. Ik heb voor de goede orde een afschrift van deze brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer doen toekomen.

Artikel 103 van de Flora- en faunawet bepaalt dat een wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren niet eerder dan acht weken na publicatie in werking kan treden. 15 juli 2011 is de dag na afloop van die termijn voor de genoemde wijziging. Aanvankelijk is ervoor gekozen om deze datum aan te houden omdat er in de uitvoering van beheer en schadebestrijding behoefte is aan meer duidelijkheid over welke biociden gebruikt mogen worden. Daarbij valt te denken aan de bestrijding van de Amerikaanse brulkikker, maar ook aan de toepassing van CO2-gas bij het bedwelmen en doden van wilde ganzen.

De toepassing van gas bij het doden van ganzen is vooral een effectieve methode waar het grote groepen dieren betreft. Deze methode kan daarom vooral tijdens de ruiperiode een effectieve methode zijn. Dit jaar is die periode al min of meer voorbij. Een latere datum biedt beide kamers meer ruimte om het besluit te beoordelen in de nahangprocedure. Deze termijn was onder andere als gevolg van het zomerreces erg kort. Om bovenstaande redenen heb ik besloten het voorgenomen moment van inwerkingtreding te verschuiven naar 1 oktober 2011, het eerst volgende Vaste verandermoment na 15 juli 2011.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker