Gepubliceerd: 29 maart 2011
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-47.html
ID: 32372-47

Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 29 maart 2011.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 26 april 2011.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2011

Bijgaand bied ik u aan het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van1 gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen.

Het ontwerpbesluit bevat regels waarvoor op grond van de artikelen 28, derde lid, 75, tweede lid, en 80, negende lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede op grond van artikel 21.6 in samenhang met de artikelen 8.40 en 10.32 van de Wet milieubeheer, een zogenoemde voorhangprocedure geldt. Deze regels dienen ter implementatie van Europese regelgeving en hebben met name betrekking op:

  • noodzakelijke, nationale methoden voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen in het kader van de Europees voorgeschreven toelatingsprocedure,

  • de keuring van apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen;

  • ontwerp- en fabricage-eisen aan dergelijke apparatuur, alsmede;

  • regels ter bevordering van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en op verharde oppervlakten.

In het kader van de voorbereiding van dit besluit zijn externe partijen geraadpleegd. Kortheidshalve verwijs ik u naar de nota van toelichting voor een verantwoording van de gemaakte keuzen. De regels die verband houden met Verordening (EG) 1107/2009 behoren 14 juni 2011 in werking te treden, de regels die verband houden met de richtlijn 2009/128/EG op 26 november 2011 en de regels in verband met richtlijn 2009/127/EG behoren op 15 juni a.s. in het Staatsblad te zijn gepubliceerd.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker