Kamerstuk 32372-42

Gew motie Snijder-Hazelhoff en Koopmans over de preregistratietoets op waterkwaliteitsdoelstellingen (t.v.v. 32372, nr. 34)

Dossier: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Gepubliceerd: 17 februari 2011
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA), Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-42.html
ID: 32372-42

52,0 %
48,0 %

SP

GL

PVV

PvdD

CDA

VVD

PvdA

D66

SGP

CU


Nr. 42 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 34

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat belastende nationale koppen zo veel mogelijk moeten worden opgespoord en afgeschaft om binnen de Europese Unie een gelijk speelveld te kunnen bereiken;

constaterende, dat Nederland als enige lidstaat in de Europese Unie een preregistratietoets op waterkwaliteitsnormen uitvoert als nationale uitwerking van de Europese beoordelingspraktijk op het onderdeel aquatoxiciteit in de vorm van de «beslisboom water»;

van mening, dat door het schrappen van de preregistratietoets Nederland weer aansluit op de Europese toelatingsbeoordeling op aquatoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen;

verzoekt de regering de preregistratietoets op waterkwaliteitsdoelstellingen te laten vervallen door middel van het artikel 2.10, het eerste lid,van de regeling gewasbescherming en biociden te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snijder-Hazelhoff

Koopmans