18,0 %
82,0 %

PvdD

CU

SP

CDA

PvdA

VVD

SGP

D66

PVV

GL


Nr. 22 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 25 januari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering binnenkort een ontwerp-structuurvisie Ondergrond aan de Kamer zal voorleggen;

overwegende, dat in het regeerakkoord staat dat «... opslag van CO2 ondergronds kan plaatsvinden met inachtneming van strenge veiligheidsnormen en lokaal draagvlak»;

verzoekt de regering om bij de inspraakprocedure na de publicatie van de ontwerp-structuurvisie actief onderzoek te doen naar het draagvlak voor de in het ontwerp opgenomen potentiële locaties voor ondergrondse CO2-opslag;

verzoekt de regering tevens om in de definitieve structuurvisie Ondergrond uitsluitend die locaties voor ondergrondse CO2-opslag op te nemen die voldoen aan het draagvlakcriterium uit het regeerakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen