Gepubliceerd: 6 juli 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32176-7.html
ID: 32176-7
Origineel: 32176-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 6 juli 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel I komt te luiden:

Artikel I. Wijziging Wet op het primair onderwijs

De Wet op het primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 42 komt de laatste volzin te luiden: Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften omtrent dit rapport gegeven.

B

Artikel 178a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. indien van toepassing het gewicht ten behoeve van de toekenning van aanvullende bekostiging voor personeelskosten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden, indien het betreft een leerling die is ingeschreven op een basisschool;.

2. In het tweede lid, onderdeel e, vervalt: als bedoeld in artikel 1 van het Formatiebesluit WPO.

3. Het zesde lid komt te luiden:

6. Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een leerling in het contact met een andere school of een school voor ander onderwijs ten behoeve van de in- en uitschrijving van die leerling en bij het overleggen van het onderwijskundig rapport, bedoeld in artikel 42.

4. Na het negende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

10. Het bevoegd gezag gebruikt het persoonsgebonden nummer van een leerling in contacten met een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra in het kader van de ondersteuning die deze school biedt op grond van artikel 8a, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.

C

In artikel 178c, vijfde lid, wordt «gegevens als bedoeld in artikel 178a, tweede en derde lid,» vervangen door: gegevens uit het basisregister.

2. Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel A komt te luiden:

A

In artikel 43 wordt «of school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs dan wel als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs» vervangen door «of school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs» en komt de laatste volzin te luiden: Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften omtrent dit rapport gegeven.

B

Na onderdeel B wordt een onderdeel C ingevoegd, luidende:

C

In artikel 164c, vijfde lid, wordt «gegevens als bedoeld in artikel 164a, tweede en derde lid,» vervangen door: gegevens uit het basisregister.

3. In artikel III komt de derde volzin van artikel 103b, zevende lid (nieuw), van de Wet op het voortgezet onderwijs te luiden: Bij algemene maatregel van bestuur worden de gegevens, bedoeld in de vorige volzin, gespecificeerd.

4. Artikel IV wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel A komt de derde volzin van artikel 2.3.6a, zevende lid (nieuw), van de Wet educatie en beroepsonderwijs te luiden: Bij algemene maatregel van bestuur worden de gegevens, bedoeld in de vorige volzin, gespecificeerd.

B

In onderdeel B komt de derde volzin van artikel 2.5.5a, negende lid (nieuw), van de Wet educatie en beroepsonderwijs te luiden: Bij algemene maatregel van bestuur worden de gegevens, bedoeld in de vorige volzin, gespecificeerd.

Toelichting

Deze nota van wijziging wijzigt de WVO en de WEB zodanig dat de leergegevens en direct met het leren samenhangende begeleidingsgegevens, die met het persoonsgebonden nummer tussen scholen zullen mogen worden uitgewisseld, bij amvb worden gespecificeerd. De in het wetsvoorstel opgenomen grondslag voor een facultatieve amvb wordt daardoor omgezet in een grondslag voor een verplichte amvb. In lijn hiermee worden de WPO en de WEC zodanig gewijzigd, dat bij amvb nadere voorschriften worden gegeven omtrent het onderwijskundig rapport. Deze aanpassing van de onderwijswetten heeft tot doel meer transparantie te bieden ten aanzien van de geoorloofde uitwisseling van leerlinggegevens tussen scholen (zie tevens de nota naar aanleiding van het verslag).

Deze nota van wijziging bevat daarnaast enkele technische wijzigingen die zijn aangekondigd in het nader rapport bij het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC (Stcrt. 2010, 8056, p. 25). In de eerste plaats gaat het om het creëren van een toereikende wettelijke grondslag voor het opnemen van gegevens over het geboorteland van leerlingen en ouders in het Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC (nader rapport, punt 2a). In de tweede plaats gaat het om een correctie van de foutieve verwijzing naar het Formatiebesluit WPO in artikel 178a, tweede lid, onderdeel d, WPO (nader rapport, punt 2b). Ook de verwijzing naar het Formatiebesluit WPO in artikel 178a, tweede lid, onderdeel e, WPO is geschrapt.

Deze toelichting wordt gegeven mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart