Kamerstuk 32134-7

Nota van wijziging

Dossier: Wijziging van enige onderwijswetten inzake samenwerkingsscholen

Gepubliceerd: 19 april 2010
Indiener(s): André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille , minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32134-7.html
ID: 32134-7
Origineel: 32134-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 april 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel A wordt «bedoeld in artikel 17a;» vervangen door: bedoeld in artikel 17d;.

2. In onderdeel E wordt «Na artikel 17 wordt een nieuw artikel 17a opgenomen, luidende: Artikel 17a. Samenwerkingsschool» vervangen door: Na artikel 17c wordt een nieuw artikel 17d opgenomen, luidende: Artikel 17d. Samenwerkingsschool.

3. In onderdeel E wordt artikel 17d, tweede lid, vervangen door:

2. Een samenwerkingsschool kan uitsluitend tot stand komen indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met totstandkoming van een samenwerkingsschool wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van de artikelen 151 tot en met 161 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

4. In onderdeel G, onder 5, wordt «met inachtneming van artikel 17a» vervangen door: met inachtneming van artikel 17d.

5. In onderdeel H, onder 5, wordt «Artikel 17a, tweede lid,» vervangen door: Artikel 17d, tweede lid,.

B

In artikel II, onderdeel E, wordt artikel 28g, tweede lid, vervangen door:

2. Een samenwerkingsschool kan uitsluitend tot stand komen indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met totstandkoming van een samenwerkingsschool wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van de artikelen 147 en 148 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

C

In artikel III, onderdeel E, wordt artikel 53d, tweede lid, vervangen door:

2. Een samenwerkingsschool kan uitsluitend tot stand komen indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met totstandkoming van een samenwerkingsschool wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van artikel 107 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

D

Na artikel III worden twee nieuwe artikelen IIIA en IIIB ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA. SAMENLOOP INDIEN WETSVOORSTEL FUSIETOETS EERDER IN WERKING TREEDT

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 augustus 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (Kamerstukken I 2009/10, 32 040, nr. A), tot wet is of wordt verheven, en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel I wordt een nieuw onderdeel E1 ingevoegd, luidende:

E1

Artikel 64c, tweede lid, komt te luiden:

2. Onze minister verleent slechts goedkeuring aan een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 17, indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met de bestuurlijke fusie wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van de artikelen 151 tot en met 161 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

2. In artikel II wordt een nieuw onderdeel E1 ingevoegd, luidende:

E1

Artikel 66c, tweede lid, komt te luiden:

2. Onze minister verleent slechts goedkeuring aan een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 17, indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met de bestuurlijke fusie wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van de artikelen 147 en 148 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

3. In artikel III, onderdeel E, wordt «Na artikel 53c wordt een nieuw artikel 53d opgenomen» vervangen door: Na artikel 53c maar voor Hoofdstuk V wordt een nieuw artikel 53d opgenomen.

4. Na artikel III, onderdeel E, worden twee nieuwe onderdelen E1 en E2 opgenomen, luidende:

E1

In hoofdstuk V wordt in de opschriften en in de tekst van de artikelen 53d tot en met 53h telkens «53d» vervangen door «53e», «53e» door «53f", «53f» door «53g», «53g» door «53h» en «53h» door «53i».

E2

Het nieuwe artikel 53h, derde lid, komt te luiden:

3. Onze minister verleent slechts goedkeuring aan een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 17, indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met de bestuurlijke fusie wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van artikel 107 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

ARTIKEL IIIB. SAMENLOOP INDIEN WETSVOORSTEL FUSIETOETS LATER IN WERKING TREEDT

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 augustus 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (Kamerstukken I 2009/10, 32 040, nr. A), tot wet is of wordt verheven, en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel I komt artikel 64c, tweede lid, te luiden:

2. Onze minister verleent slechts goedkeuring aan een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 17, indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met de bestuurlijke fusie wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van de artikelen 151 tot en met 161 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

2. In artikel II komt artikel 66c, tweede lid, te luiden:

2. Onze minister verleent slechts goedkeuring aan een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 17, indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met de bestuurlijke fusie wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van de artikelen 147 en 148 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

3. In artikel III, onderdeel A, wordt «Na artikel 53c wordt ingevoegd» vervangen door: Na artikel 53d wordt ingevoegd.

4. In artikel III, onderdeel A, wordt in de opschriften en in de tekst van de artikelen 53d tot en met 53h telkens «53d» vervangen door «53e", «53e» door «53f", «53f» door «53g", «53g» door «53h» en «53h» door «53i».

5. In artikel III, onderdeel A, komt het nieuwe artikel 53h, derde lid, te luiden:

3. Onze minister verleent slechts goedkeuring aan een bestuurlijke fusie als bedoeld in artikel 17, indien daardoor de continuïteit van het openbaar of het bijzonder onderwijs gehandhaafd kan blijven en met de bestuurlijke fusie wordt voorkomen dat een of meer daarbij betrokken scholen door toepassing van artikel 107 wordt opgeheven of niet meer voor bekostiging in aanmerking komt. Het bevoegd gezag van de betreffende school toont dat aan op basis van een prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen waaruit blijkt dat die school binnen een termijn van zes jaar dreigt te worden opgeheven of niet meer te worden bekostigd.

E

Artikel IV vervalt.

F

In artikel V, tweede lid, wordt «Artikel 17a, tweede lid,» vervangen door: Artikel 17d, tweede lid,.

Toelichting

Onderdelen A, onder 1, 2, 4 en 5, en F

Met de wet van 4 februari 2010, Stb. 2010, 80 («Goed onderwijs, goed bestuur»), worden drie nieuwe artikelen 17a, 17b en 17c in de Wet op het primair onderwijs opgenomen. Daarom wordt artikel 17a in het wetsvoorstel samenwerkingsscholen vernummerd tot artikel 17d.

Onderdelen A, onder 3, B en C

Een samenwerkingsschool kan tot stand komen bij dreigende opheffing van een van de betrokken scholen. In de tekst van het wetsvoorstel wordt voor wat betreft het primair onderwijs thans verwezen naar de opheffingsnorm, bedoeld in artikel 154 van de Wet op het primair onderwijs. Die verwijzing is echter niet geheel correct omdat dit zou betekenen dat een samenwerkingsschool pas mogelijk zou zijn als ook de uitzonderingsmogelijkheden om een school in stand te laten zijn uitgeput. Bepalend is echter dat het in gevaar komen van de continuïteit aanleiding kan zijn om een samenwerkingsschool te vormen. Het is niet zo dat een samenwerkingsschool pas tot stand kan komen als eerst niet wordt aangetoond dat ook niet wordt voldaan aan alle mogelijkheden tot toepassen van de verlaagde opheffingsnormen (splitsing gemeenten, laatste school van een richting, andere opheffingsnormen als gevolg van een andere gemiddelde schoolgrootte). De formulering van het criterium om een samenwerkingsschool te vormen is daarom iets verduidelijkt.

In verband met de nieuwe formulering worden uiteraard ook de desbetreffende artikelen van de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs gewijzigd.

Onderdeel D

Met deze nota van wijziging worden twee nieuwe artikelen IIIA en IIIB ingevoegd om een voorziening te treffen in verband met samenloop met het wetsvoorstel «Fusietoets in het onderwijs» (Kamerstukken I 2009/10, 32 040, nr. A). Met dat wetsvoorstel worden nieuwe artikelen 53d tot en met 53h in de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen. Omdat artikel 53d een logische plaats is voor het artikel inzake de samenwerkingsschool, worden die artikelen 53d tot en met 53h vernummerd tot artikel 53e respectievelijk 53i (als dat wetsvoorstel tot wet wordt verheven).

Deze nota van wijziging voorziet daarnaast erin dat het criterium op grond waarvan de minister goedkeuring verleent aan een bestuurlijke fusie, wordt aangepast aan de formulering in het wetsvoorstel samenwerkingsscholen. In het wetsvoorstel Fusietoets in het onderwijs is ten onrechte uitgegaan van de tekst zoals die was opgenomen in de eerder aan de Tweede Kamer gezonden proeve van het wetsvoorstel samenwerkingsscholen. Met deze nota van wijziging wordt de tekst aangepast aan de (nieuwe) formulering in het wetsvoorstel samenwerkingsscholen. Dat betekent dat fusie niet alleen mogelijk is wanneer een school daadwerkelijk onder de opheffingsnormen geraakt, maar ook wanneer sprake is van dreigende opheffing. Er is geen reden om een strikter criterium te hanteren bij totstandkoming van een bestuurlijke fusie dan bij totstandkoming van een samenwerkingsschool.

Overigens blijven de scholen bij een bestuurlijke fusie, anders dan bij totstandkoming van een samenwerkingsschool, bestaan. Daarom is de tekst van het artikel uiteraard anders geformuleerd dan in het wetsvoorstel samenwerkingsscholen. Bepalend is of een van de betrokken scholen door de fusie kan worden gered, bijvoorbeeld omdat door de fusie andere opheffingsnormen gaan gelden als gevolg van een andere gemiddelde schoolgrootte.

Onderdeel E

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt de onderwerpen waarover ouders advies- of instemmingsbevoegdheid hebben. Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven, behoren de ouders een instemmingsrecht te hebben bij de besluitvorming over de totstandkoming van een samenwerkingsschool. Dit is toegezegd aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg op 18 januari 2001 (Kamerstukken II 2000/01, 27 400 VIII, nr. 62, p. 7). Als gevolg van een omissie bevat het wetsvoorstel een overgangsbepaling tot wijziging van de WMS daartoe. Omdat de WMS reeds voorziet in een instemmingsrecht voor de ouder/leerling-geleding van de medezeggenschapsraad bij verandering van grondslag of omzetting (artikel 13, onder b, en artikel 14, tweede lid, onder b), is een dergelijke wijziging overbodig. Daarom wordt die bepaling (het huidige artikel IV) uit het wetsvoorstel geschrapt.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet