Gepubliceerd: 16 februari 2010
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn huisvesting kopen en verkopen organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-65.html
ID: 32123-XVIII-65

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 65
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 februari 2010

Bij de begrotingsbehandeling 2010 heb ik aan Uw Kamer de toezegging gedaan de Kamer in te lichten zodra het geld voor de BEW (koopsubsidie) op dreigt te raken en de toekenning van nieuwe subsidies zal stoppen. Bij de begrotingsbehandeling heb ik aangegeven dat dit naar verwachting medio 2010 het geval zal zijn. Op 9 februari jl. is door de Kamer gevraagd de brief met de actuele situatie bij de BEW ter beschikking te hebben voorafgaand aan het Algemeen Overleg over de crisismaatregelen op de woningmarkt.

Naar het zich nu laat aanzien is er nog voldoende budget in kas om tot ongeveer eind mei subsidies te verstrekken. Het aantal aanvragen voor de BEW is onverminderd hoog en neemt zelfs nog enigszins toe. Op dit moment komen wekelijks ongeveer 400 aanvragen voor koopsubsidie binnen bij de uitvoerder van de regeling SenterNovem. Door intermediairs en burgers worden steeds vaker vragen gesteld over het resterende budget van de koopsubsidie. Bij de uitvoerder zijn hier de afgelopen tijd veel telefonische vragen en mails over binnengekomen. Dit is in een stroomversnelling geraakt na het artikel op Nu.nl dat heeft geleid tot voorgenomen Kamervragen van de heer Depla en het aanvragen van een spoeddebat door mevrouw Van Gent. Het is goed zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

Zoals aangekondigd is een subsidieplafond ingesteld om te voorkomen dat er een budgettair tekort zou kunnen ontstaan. De regeling met dit subsidieplafond is reeds naar de Staatscourant verzonden en gepubliceerd.

Zoals ik in de begrotingsbehandeling reeds heb aangegeven is het stopzetten van de BEW voor nieuwe aanvragen pas een bezuiniging vanaf 2012. Het nog beschikbare budget voor de BEW tot eind 2012 heb ik zoals aangegeven aan de Kamer (TK, 2009–2010, 32 123 XVIII, nr. 7, blz. 13) naar voren gehaald om niet reeds in 2009 al een subsidieplafond te hoeven instellen. Het beschikbare budget voor nieuwe aanvragen tot eind 2012 zal door het toegenomen beroep op de regeling dus echter naar verwachting al ongeveer eind mei op zijn.

Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik tevens aan de Kamer toegezegd dat stopzetting van de BEW geen onomkeerbaar besluit zal zijn en dat bij de heroverweging wonen ook de BEW zal worden betrokken. Wat betreft het eerste punt kan ik u zeggen dat de wet BEW niet wordt ingetrokken.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan