Kamerstuk 32123-XVIII-14

Motie-Jansen over een voorstel voor een meer integrale wijkaanpak

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 14
MOTIE VAN HET LID JANSEN

Voorgesteld 28 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er op dit moment aparte instrumenten worden ingezet voor de wijkaanpak in de 40 Vogelaarwijken en voor de overige wijken;

overwegende, dat het Topteam Krimp op dit moment een advies voorbereidt over de aanpak van krimp;

van mening, dat er in alle drie de gevallen sprake is van een gebiedsgerichte aanpak, maar dat de ingezette financiële instrumenten elkaar dreigen tegen te werken;

verzoekt de minister voor WWI om na ontvangst van het advies van het Topteam Krimp de Kamer een voorstel te doen voor een meer integrale wijkaanpak, met inbegrip van een financieel instrumentarium dat bestaande perverse effecten wegneemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jansen