Kamerstuk 32123-XIII-13

Motie Gesthuizen en Vendrik over de functie van de kredietdesk

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


24,7 %
75,3 %

PVV

Lid-Verdonk

VVD

PvdA

SP

SGP

CDA

D66

CU

PvdD

GL


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 13
MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VENDRIK

Voorgesteld 29 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de functie van de kredietdesk zich beperkt tot het registreren van klachten, het bespreken van klachten met banken, het zijn van vraagbaak bij (het voorbereiden van) aanvragen van leningen en eventueel doorverwijzen;

constaterende, dat er vanuit het bedrijfsleven in het algemeen en het mkb in het bijzonder klachten zijn over het onterecht afwijzen van kredietaanvragen;

constaterende, dat er vanuit het bedrijfsleven wordt gevraagd om een kredietdesk die naast de hierboven genoemde functies, ook de functie van kredietbemiddelaar vervult, en ook in een second opinion kan voorzien inzake een afgewezen kredietaanvraag;

overwegende, dat de kredietverlening een essentiële rol speelt bij het herstel van onze economie, terwijl er een reëel gevaar is van een zogenaamde «credit crunch»;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat de kredietdesk ook de functie vervult van bemiddelaar bij kredietaanvragen en gever van een second opinion bij beslissingen over kredietaanvragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Vendrik