Kamerstuk 32123-VIII-35

Stand van zaken motie Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 6 november 2009
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: begroting beroepsonderwijs financiƫn onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-35.html
ID: 32123-VIII-35

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 35
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2009

In de motie van Depla, Slob en Biskop van 11 december 2008 (Tweede Kamer 31 700 VIII, nr. 103) wordt de regering verzocht in overleg met de VNG en de MBO Raad, zonder beperkingen vooraf, voorstellen uit te werken zodat op de beste manier brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs kan worden gegarandeerd.

Hierbij informeer ik de Kamer over de stand van zaken. In de voorgenomen wijziging van de Wet Participatiebudget, die nu ter behandeling bij de Eerste Kamer voorligt, wordt voorgesteld de marktwerking in de educatie uit te stellen tot 2013. Tot die tijd zijn gemeenten verplicht het educatiedeel van het participatiebudget te besteden aan educatie bij een regionaal opleidingencentrum. Met de VNG en MBO Raad is afgesproken dat zij gezamenlijk bezien hoe de marktwerking na 2013 kan worden vormgegeven. Daarbij zullen onder meer de mogelijkheden voor een brede toegankelijkheid van het tweedekansonderwijs verder worden uitgewerkt. In het voorjaar van 2010 zal ik de Kamer nader informeren over de voortgang.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart