Kamerstuk 32123-VIII-28

Motie Van der Ham over effectieve en efficiënte samenwerking van het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtsstaat

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 2 november 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: begroting cultuur cultuur en recreatie financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-28.html
ID: 32123-VIII-28

36,7 %
63,3 %

SP

Verdonk

PVV

CU

GL

PvdA

CDA

D66

PvdD

SGP

VVD


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 28
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Rijk twee nieuwe musea aan het opstarten is, te weten het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtstaat;

overwegende, dat deze musea overlap in doelgroep en inhoud kennen;

overwegende, dat in het kader van de brede heroverweging ook in de kunst en cultuur gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke effectiviteit en efficiëntie;

verzoekt de regering te bezien hoe een effectieve en efficiënte samenwerking van het Nationaal Historisch Museum en het Huis voor de Democratie en Rechtstaat bereikt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham