Kamerstuk 32123-VIII-27

Motie Van der Ham c.s. over overleg met Dutch Art Works over voortzetting van hun werk

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


61,7 %
38,3 %

D66

CDA

PvdD

SP

SGP

PvdA

VVD

PVV

GL

CU

Verdonk


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 27
MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat opname in permanente collecties van buitenlandse musea de bekendheid van de Nederlandse beeldende kunst vergroot;

overwegende, dat Dutch Artworks daar een waardevolle bijdrage aan levert,

verzoekt de regering in overleg te treden met Dutch Art Works om te bezien op welke wijze hun werk kan worden voortgezet, bijvoorbeeld binnen het kader en de budgetten van de Mondriaan Stichting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Leerdam

Peters