Kamerstuk 32123-VIII-21

Motie Ten Broeke c.s. over bestaande en mogelijke regelingen die kapitaal vrij maken voor kunst en cultuur

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


49,3 %
50,7 %

PvdD

PVV

SGP

CU

Verdonk

VVD

GL

SP

PvdA

CDA

D66


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 21
MOTIE VAN HET LID TEN BROEKE C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de omvang van de overheidsuitgaven op de lange termijn onder druk staan;

overwegende, dat de culturele sector wordt geacht meer eigen inkomsten te genereren en daarmee minder afhankelijk te worden van overheidssubsidies;

voorts overwegende, dat dit betekent dat directe uitgaven aan cultuur moeten worden gestimuleerd;

verzoekt de regering een breed onderzoek te gelasten naar alle bestaande en mogelijke regelingen die kapitaal vrij maken voorkunst en cultuur;

verzoekt de regering voorts te bezien of deze regelingen gebundeld kunnen worden in een wet op de mecenaten of een «geef-wet» om resultaat te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Broeke

Van der Ham

Peters