Kamerstuk 32123-VI-30

Motie Gerkens over niet beperken van schadevergoeding door de Staat tot slachtoffers van gewelds- en zeden misdrijven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


17,3 %
82,7 %

VVD

SP

PvdD

CDA

SGP

GL

Verdonk

CU

PvdA

D66

PVV


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 30
MOTIE VAN HET LID GERKENS

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30 143) een door de strafrechter vastgestelde schadevergoeding die niet binnen acht maanden aan het slachtoffer is betaald, zal kunnen worden uitgekeerd door de Staat, die het resterende bedrag vervolgens gaat verhalen op de dader;

overwegende, dat de minister in dit wetsvoorstel de bevoegdheid krijgt om deze uitkering door de Staat te beperken tot gewelds- en zedenmisdrijven;

van mening, dat het ook ten aanzien van andere misdrijven gerechtvaardigd zou zijn wanneer de Staat dit bedrag voor zou schieten aan het slachtoffer, zodat het slachtoffer eerder over zijn schadevergoeding kan beschikken en de Staat op efficiënte wijze het bedrag op de dader kan verhalen;

verzoekt de regering geen gebruik te maken van de mogelijkheid om deze uitkering te beperken tot slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerkens