Gepubliceerd: 15 september 2009
Indiener(s): Wouter Bos (viceminister-president , minister financiƫn) (PvdA), Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-D-1.html
ID: 32123-D-1

32 123 D
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Fonds economische structuurversterking (Stb. ...., ...);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010 wordt vastgesteld. De vaststelling geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 2

 In afwijking van artikel 2 van de Wet Fonds economische structuurversterking worden de ontvangsten van het fonds in het begrotingsjaar 2010 vastgesteld op het niveau zoals opgenomen in artikel 21 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 3

 In afwijking van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5° van de Wet Fonds economische structuurversterking, kunnen in het begrotingsjaar 2010 ten laste van het fonds bijdragen worden toegekend aan andere begrotingen van het Rijk ten behoeve van de financiering van investeringsprojecten en programma’s van nationaal belang waarmee beoogd wordt de economische structuur te versterken, voorzover deze projecten en programma’s betrekking hebben op:

 – de verkeers- en vervoersinfrastructuur met inbegrip van de kosten die samenhangen met milieumaatregelen en de ecologische hoofdstructuur;

 – de technologie- en kennisinfrastructuur;

 – de bevordering van verduurzaming van de energiehuishouding;

 – het gebied van waterbeheer;

 – ruimtelijke investeringen.

Artikel 4

 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2010.

 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

De Minister van Financiën,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2010

Begrotingsstaat inzake het Fonds economische structuurversterking behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2010

Fonds economische structuurversterking

Bedragen in € 1000

Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  UitgavenOntvangsten
 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen  
11Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer1 286 571 
12Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid472 841 
13Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie494 374 
14Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening260 769 
15Gereserveerde middelen FES624 084 
    
 Sub-totaal uitgaven3 138 639 
    
 Ontvangsten van het fonds  
21Ontvangsten uit aardgasbaten  
    
 Sub-totaal ontvangsten 3 138 639
    
 Saldi  
31Voordelig eindsaldo/beginsaldo00
    
 Totaaltelling3 138 6393 138 639