Kamerstuk 32123-A-31

Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 11 december 2009
Indiener(s): Lia Roefs (PvdA), Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-31.html
ID: 32123-A-31

77,3 %
22,7 %

CDA

D66

SGP

CU

Verdonk

SP

VVD

PvdA

GL

PvdD

PVV


32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 31
AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFS

Ontvangen 11 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 27 000 (x € 1 000).

II

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement worden binnen het wegenbudget gelden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven. Uitgangspunt is dat de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt.

Het betreft de volgende projecten waarbij met name de verkeersveiligheid een belangrijke doelstelling is:

– N35 Wythmen-Nijverdal, ten behoeve van het starten van een verkenning (€ 5 miljoen)

– N23, bijdrage voor de Westfrisiaweg (€ 22 miljoen) Dekking wordt gevonden binnen het bestaande wegenprogramma door herprioritering van de volgende posten:

– € 10 miljoen wordt gedekt uit het infrastructuurpakket Verkeersveiligheid Hoofdwegennet.

– Gezien de impulswerking wordt voor de benodigde € 17 miljoen dekking gevonden in de nog resterende middelen uit het stimuleringspakket «Versnelling bruggen en renovatie wegen» uit hoofde van het Aanvullend Beleidskakkoord.

Koopmans

Roefs