Gepubliceerd: 19 april 2011
Indiener(s): Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31997-9.html
ID: 31997-9
Origineel: 31997-2

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 april 2011

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel O, komt de luiden:

In artikel 184, vierde lid, wordt «artikel 138, derde lid» vervangen door: artikel 138, tweede lid.

Toelichting

De wijziging van onderdeel O van artikel I is een technische correctie van het eerder voorgestelde onderdeel, dat in zowel de artikelen 170 en 184 een verwijzing naar een vernummerd artikellid wijzigt.

Nu bij de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) artikel 170 zodanig is gewijzigd dat het vierde lid niet meer bestaat, zou zonder deze correctie de wijzigingsopdracht in artikel I, onderdeel O, onuitvoerbaar zijn.

In de memorie van toelichting bij genoemd wetsvoorstel (Kamerstukken II 2008/09, 31 989, nr. 3, p. 59) is daarnaast aangekondigd dat bij het wetsvoorstel revitalisering generiek toezicht (Kamerstukken 2009/10, 32 389) artikel 170 van de Wet op het primair onderwijs geheel zal komen te vervallen. Een nota van wijziging waarin wordt voorgesteld dit artikel te laten vervallen, zal binnenkort worden ingediend.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra