Gepubliceerd: 26 juni 2009
Indiener(s): Hirsch Ballin , Wouter Bos (viceminister-president , minister financiƫn) (PvdA)
Onderwerpen: economie financiƫn organisatie en beleid overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31892-11.html
ID: 31892-11

31 892
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)

nr. 11
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 26 juni 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In artikel I, onderdeel ACA, aanhef, wordt «artikel 2:273» vervangen door: 3:273.