Kamerstuk 31804-83

Onderzoeksrapport Partners in levensbeschouwing; een onderzoek naar integratie van levensbeschouwelijke omroepen''

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en financiering van de publieke omroep

Gepubliceerd: 10 mei 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31804-83.html
ID: 31804-83

Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2010

In de motie Van der Ham c.s. (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 804, nr. 60) heeft uw Kamer de toenmalige minister van OCW verzocht onderzoek te doen naar de haalbaarheid van integratie van de taken van de 2.42-omroepen met de taken van de omroepverenigingen en taakorganisaties. De minister van OCW heeft destijds toegezegd een dergelijk onderzoek te zullen uitvoeren.

Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan: Partners in levensbeschouwing; een onderzoek naar integratie van levensbeschouwelijke omroepen1. Hierin wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat er voor de korte termijn meerdere mogelijkheden liggen om binnen de bestaande regelgeving tot meer samenwerking en efficiëntie te komen. Ik acht het van belang dat de 2.42-omroepen dit samen met de raad van bestuur van de NPO oppakken.

In het onderzoek zijn ook enkele opties voor de langere termijn onderzocht. De opties zal ik betrekken bij de analyse van de reacties die ik heb ontvangen in het kader van de consultatie over de toekomst van de publieke omroep. Datzelfde geldt voor de externe maatregelen die in hoofdstuk 6 van het onderzoeksrapport worden genoemd.

Met het toezenden van dit rapport voldoe ik tevens aan het verzoek van de vaste Kamercommissie voor OCW van 22 januari 2010 (kenmerk 32 123 VIII-103/ 2010D03507) en voer ik de toezeggingen uit die minister Plasterk in het vragenuur op 23 juni 2009 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 98, blz. 7723–7726) en in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting op 30 november 2009 (Kamerstuk 32 123 VIII, nr. 93) over dit onderzoek heeft gedaan.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart