Gepubliceerd: 29 oktober 2008
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-4.html
ID: 31755-4

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 4
NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 23 oktober 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 7 augustus 2008, nr. 08.002.115, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 28 augustus 2008, nr. W08.08.0268/IV, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel van wet geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

De meeste redactionele kanttekeningen van de Raad zijn verwerkt. De niet overgenomen redactionele kanttekeningen van de Raad worden hieronder besproken.

De redactionele kanttekening bij het tiende gedachtestreepje is in iets andere vorm overgenomen dan door de Raad is voorgesteld.

De zinsnede «de gegevens die zijn aangewezen in bijlage IV bij de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling» is verplaatst van de aanhef naar een nieuwe onderdeel j.

Daaraan is bovendien een zinsnede toegevoegd, inhoudende dat alleen die gegevens uit bijlage IV van de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling in het milieueffectrapport behoeven te worden opgenomen die niet reeds op basis van de onderdelen a tot en met i moeten zijn opgenomen.

De redactionele kanttekeningen bij het twaalfde en dertiende gedachtestreepje zijn niet overgenomen. Uit de tekst van de voorgestelde artikelen blijkt mijns inziens voldoende duidelijk dat ook op het ontwerpbesluit wordt gedoeld. Om toch enigszins aan de opmerking van de Raad tegemoet te komen is aan de memorie van toelichting voor beide artikelen een extra zin toegevoegd om deze bedoeling verder te verduidelijken.

De redactionele kanttekening bij het zeventiende gedachtestreepje is niet overgenomen. Reeds tijdens het opstellen van de wettekst is overwogen of hoofdstuk 7 opnieuw zou moeten worden vastgesteld. Een groot aantal artikelen van hoofdstuk 7 blijft (inhoudelijk) ongewijzigd. Wel vindt een aantal vernummeringen plaats in verband met de nieuwe structuur van hoofdstuk 7 Wet milieubeheer. Gelet op het feit dat de inhoudelijke wijzigingen beperkt zijn gebleven is ervoor gekozen hoofdstuk 7 niet opnieuw vast te stellen.

Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleine omissies te herstellen.

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en mijn ambtgenoot van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.