Kamerstuk 31755-36

Lijst houdende een vraag en een antwoord over het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere amvb's

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 19 februari 2010
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-36.html
ID: 31755-36

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 36
LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 22 februari 2010

De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, heeft een vraag voorgelegd aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de brief van 14 januari 2010 inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere amvb’s (Kamerstuk 31 755, nr. 35).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 19 februari 2010. Vraag en antwoord zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Koopmans

Adjunct-griffier van de commissie,

Lemaier

1

Aan dit besluit zijn geen administratieve lasten verbonden. Staat dit volledig buiten kijf of kunnen er toch op een creatieve manier administratieve lasten aan dit besluit worden toegekend?

Het staat volledig buiten kijf dat er geen administratieve lasten zijn verbonden aan het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en enkele andere amvb’s. De wijzigingen zijn zuiver technisch van aard en hebben betrekking op aanpassingen in de terminologie, een verwijzing naar andere artikelen in de Wet milieubeheer als gevolg van een vernummering in de wet alsmede het vervallen van een overbodig geworden hoofdstuk 3 van het Besluit. De belangrijkste bepalingen van dat hoofdstuk 3 zijn inmiddels opgenomen in artikel 7.21 van de Wet milieubeheer.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Gent, W. van (GL), Staaij, C.G. van der (SGP), Poppe, R.J.L. (SP), Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD), Ondervoorzitter, Depla, G.C.F.M. (PvdA), Bochove, B.J. Van (CDA), Ham, B. van der (D66), Koopmans, G.P.J. (CDA), Voorzitter, Mastwijk, J.J. (CDA), Spies, J.W.E. (CDA), Velzen, K. van (SP), Vietsch, C.A. (CDA), Aptroot, Ch.B. (VVD), Samsom, D.M. (PvdA), Boelhouwer, A.J.W. (PvdA), Roefs, C.W.J.M. (PvdA), Burg, B.I. van der (VVD), Neppérus, H. (VVD), Leeuwen, H. van (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Jansen, P.F.C. (SP), Bilder, E.J. (CDA), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Linhard, P. (PvdA) en Mos en R. De (PVV).

Plv. leden: Vendrik, C.C.M. (GL), Vlies, B.J. van der (SGP), Polderman, H.J. (SP), Remkes, J.W. (VVD), Jacobi, L. (PvdA), Pieper, H.T.M. (CDA), Koşer Kaya, F. (D66), Koppejan, A.J. (CDA), Schermers, J.P. (CDA), Ormel, H.J. (CDA), Leijten, R.M. (SP), Schreijer-Pierik, J.M.G. (CDA), Krom, P. de (VVD), Vermeij, R. (PvdA), Waalkens, H.E. (PvdA), Vos, M.L. (PvdA), Elias, T.M.Ch. (VVD), Zijlstra, H. (VVD), Langkamp, M.C. (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Gerkens, A.M.V. (SP), Algra, R.H. (CDA), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Smeets, P.E. (PvdA) en Agema, M. (PVV).