Kamerstuk 31755-23

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een handreiking over reikwijdte en detailniveau van de MER

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)


94,0 %
6,0 %

Verdonk

CDA

VVD

D66

CU

SP

PvdD

PVV

PvdA

SGP

GL


31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 23
MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 14 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een handreiking wordt ontwikkeld om bestuursorganen te helpen bij het organiseren van participatie in de MER-procedure;

overwegende, dat de bestuursorganen en wettelijke adviseurs volgens het wetsvoorstel moeten worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het MER;

overwegende, dat de reikwijdte en het detailniveau van de MER-regelgeving vragen oproepen bij de initiatiefnemers en bestuursorganen;

overwegende, dat hierbij geen plaats kan zijn voor bureaucratische of complexe eisen die in casu irrelevant zijn of om een disproportioneel detailniveau gaan;

verzoekt de regering een handreiking met voorbeelden over reikwijdte en detailniveau te ontwikkelen om initiatiefnemers te helpen bij het opstellen van de Milieueffectrapportage, hierbij de ervaringen van de Commissie voor de Milieueffectrapportage te gebruiken en uiterlijk twee jaar na verschijnen van deze handreiking te evalueren hoe hiermee wordt omgegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Boelhouwer

Van Heugten