Kamerstuk 31755-20

Motie Van Heugten over het niet beoordelen van kleine wijzigingen of plannen op milieugevolgen

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 14 mei 2009
Indiener(s): Ruud van Heugten (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-20.html
ID: 31755-20

31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 20
MOTIE VAN HET LID VAN HEUGTEN

Voorgesteld 14 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voorliggende wetsvoorstel voor alle projecten waarvoor een passende beoordeling benodigd is, tevens een MER verplicht stelt;

constaterende, dat de achterliggende Europese richtlijn 2001/42/EG over de beoordeling van milieugevolgen van plannen en programma’s onder overweging 10 stelt dat plannen en programma’s waarvoor uit hoofde van de Habitatrichtlijn is vastgesteld dat een beoordeling nodig is, aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben en als regel aan een systematische milieubeoordeling dienen te worden onderworpen;

constaterende, dat de richtlijn onder diezelfde overweging de ruimte biedt om in afwijking van die regel plannen die bepalend zijn voor het gebruik van kleine gebieden op lokaal niveau of kleine wijzigingen van de bedoelde plannen of programma’s inhouden, slechts te laten beoordelen indien de lidstaten vaststellen dat zij aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben;

verzoekt de regering deze ruimte die de Europese Unie de lidstaat Nederland in dezen bewust biedt, ook daadwerkelijk te benutten en hiertoe een nota van wijziging aan de Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Heugten