Kamerstuk 31755-13

Amendement van het lid Agema om de benoeming van de leden van de commissie voor de MER (niet de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters) te laten zoals die is

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

Gepubliceerd: 12 mei 2009
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31755-13.html
ID: 31755-13

29,3 %
70,7 %

GL

CDA

VVD

PvdD

PvdA

Verdonk

SGP

PVV

D66

SP

CU


31 755
Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 12 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

I

Punt 2 vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor punt 1.

II

Punt 3 vervalt.

Toelichting

Door een gedeelte van de in het wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen in artikel 2.19 te laten vervallen blijft de benoemingsprocedure voor de overige leden (dan de voorzitter en plaatsvervangende voorzitters) van de commissie voor de milieueffectrapportage zoals die nu in de wet staat.

Agema