Kamerstuk 31705-20

Stand van de eenduidige loonaangifte

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

Gepubliceerd: 29 mei 2009
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31705-20.html
ID: 31705-20

31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 20
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2009

Stand van de eenduidige loonaangifte

Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2009 in het najaar van 2008 is een pilot toegezegd naar de werking van de eenduidige loonaangifte (Handelingen der kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 26, blz. 2206-2232 en 2242-2257). In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de pilot en de vervolgacties.

Algemeen beeld pilot

De pilot is uitgevoerd door vertegenwoordigers van softwareleveranciers, de gemeentelijke sociale diensten, CBS, UWV en de Belastingdienst. Tevens zijn de tussentijdse resultaten in breder verband besproken, onder meer met vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, Actal, ABU, VSO, DIVOSA en de betrokken ministeries.

De pilot als zodanig is in zijn opzet geslaagd. Enerzijds heeft de pilot alle betrokken partijen inzicht gegeven in de werking van de eenduidige loonaangifte en de aanpassingen die nodig zijn om de invoering te realiseren. Anderzijds heeft de pilot bevindingen aan het licht gebracht die noodzaken tot nadere analyse en aanpassingen in specificaties en processen. Bij geen van de betrokken partijen zijn blokkerende bevindingen voor de eenduidige loonaangiftesystematiek als zodanig geconstateerd.

Actaladvies

Het oordeel van Actal naar aanleiding van de pilot is kort gezegd: pas invoeren, als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze randvoorwaarden zien onder meer op helderheid van de eenduidige loonaangiftesystematiek voor de uitvraag door CBS en gemeenten, de berekeningswijze van de administratieve lastenverlichting, de afhankelijkheid die de lastenverlichting heeft met andere ontwikkelingen (met name de aanpassing van de referteperiode) en het ontbreken van de incidentele lasten voor de invoering van de eenduidige loonaangifte. Inmiddels is duidelijk dat aan de randvoorwaarden kan worden voldaan. In de rapportage over de ontwikkelingen rond de eenduidige loonaangifte wordt dit meegenomen.

Oordeel direct betrokkenen bij de pilot

Uitgaande van een invoeringsdatum van 1 januari 2010 wijzen alle bij de pilot betrokken partijen op de krappe termijn waarbinnen alle aanpassingen voor de eenduidige loonaangifte moeten worden gerealiseerd. In dat kader wijzen UWV en Belastingdienst op hun volle ontwikkelagenda’s voor de jaarovergang 2009/2010. Bovendien zijn voor de borging van de stabiliteit van het verwerkingsproces en van de loonaangifteketen nog nadere analyses en het voorbereiden van een terugvalscenario noodzakelijk. De komende periode moet worden benut om het terugvalscenario nader uit te werken en om zowel de softwareleveranciers en werkgevers als uitvoeringsorganisaties adequaat voor te bereiden op de nieuwe systematiek. Bij de softwareleveranciers speelt met name een rol dat maar een beperkt aantal van hen deelgenomen heeft aan het pilottraject. Andere dan deze leveranciers hebben nog geen concreet inzicht in de aan te brengen wijzigingen.

Conclusies

Op basis van de bevindingen in de pilot zijn de ketenmanager, de voorzitter van de raad van bestuur UWV en de directeur-generaal Belastingdienst van oordeel dat invoering per 1 januari 2010 risico’s met zich meebrengt die op een hoger niveau liggen dan verantwoord is. Zij stellen voor de invoering uit te stellen naar 1 januari 2011. Wij nemen deze aanbeveling over.

Hoe verder?

De uitwerking van de geconstateerde bevindingen en de impactanalyses en het in beeld brengen van noodzakelijke proceswijzigingen en in te richten terugvalscenario’s worden voortvarend en met kracht voortgezet. De interne voorbereidingen inclusief de definitieve specificaties moeten gereed zijn op 1 januari 2010, zodat de marktpartijen voldoende voorbereidingstijd wordt geboden voor de invoering. Ook voor eventueel noodzakelijke wetgevende activiteiten wordt gemikt op een afrondingstijdstip begin 2010. Bij al deze acties wordt voorzien in een blijvende betrokkenheid van de softwareleveranciers. Het ligt in onze bedoeling de Tweede Kamer eind 2009 opnieuw over de ontwikkelingen rond de eenduidige loonaangifte te informeren.

Van deze gelegenheid willen we tevens gebruik maken om aan te kondigen, dat binnenkort aan uw Kamer de brief over de werkende loonaangifteketen zal worden aangeboden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager