Kamerstuk 31700-XVIII-34

Motie Depla en Ortega-Martijn over opname van het recht op een lokaal handvest in het BBSH

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009


58,0 %
42,0 %

VVD

SGP

CU

GL

PVV

PvdA

D66

CDA

SP

Verdonk

PvdD


31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 34
MOTIE VAN DE LEDEN DEPLA EN ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor het slagen van buurtverbetering betrokkenheid van bewoners cruciaal is;

overwegende, dat plannen vaak beter worden, meer draagvlak krijgen en sneller worden gerealiseerd als bewoners actief betrokken zijn bij het maken van sloop en/of renovatieplannen;

overwegende, dat door lokale afspraken niet bij elk herstructureringsproject het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden;

overwegende, dat de individuele rechten van bewoners bij sloop en renovatie zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek;

van mening, dat huurders het recht moeten krijgen om op lokaal niveau met hun verhuurder(s) afspraken te maken over de manier waarop bewoners betrokken worden bij het maken van herstructureringsplannen en dit vast te leggen in een lokaal handvest;

van mening, dat een belangrijk onderdeel van dit lokaal manifest is dat bewoners het recht krijgen, een deskundige in te schakelen voor een second opinion over de plannen van de corporatie om hun huizen te slopen of ingrijpend te veranderen;

van mening, dat in zo’n lokaal handvest ook afspraken vastgelegd kunnen worden over zaken als: recht op terugkeer in dezelfde buurt, recht op betaalbaarheid van vervangende woning, demping van de huurverhoging;

verzoekt de regering het recht op een lokaal handvest bij sloop en renovatie op te nemen in het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Depla

Ortega-Martijn