Kamerstuk 31700-XV-69

Samenloop doorwerkbonus en levensloopregeling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 18 juni 2009
Indiener(s): Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiƫn) (CDA), Piet Hein Donner (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-69.html
ID: 31700-XV-69

31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 69
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2009

Op 13 oktober 2008 heeft het lid Koşer Kaya (D66) schriftelijke vragen gesteld over de samenloop tussen de doorwerkbonus en de levensloopregeling. In reactie hierop is toegezegd dat het kabinet zal bezien of het mogelijk en uitvoerbaar is om de fiscale wet- en regelgeving op dit punt aan te passen en de Tweede Kamer uiterlijk voorjaar 2009 hierover te informeren (nr. 545; 4 november 2008).

Levensloopuitkeringen lopen via de werkgever en worden net als loon fiscaal behandeld als inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hierdoor is het op dit moment mogelijk dat mensen die vervroegd uittreden via de levensloopregeling fiscale voordelen ontvangen die zijn bedoeld om langer doorwerken te stimuleren. Dit geldt onder andere voor de doorwerkbonus die met ingang van 1 januari 2009 in werking is getreden. Deze samenloop is ongewenst vanuit het kabinetsbeleid gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van ouderen. Daarom hebben wij de afgelopen periode gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Randvoorwaarde daarbij is dat de extra administratieve lasten voor werkgevers beperkt blijven en de regeling uitvoerbaar is voor de Belastingdienst.

Gekozen is voor de volgende oplossing die vanaf 1 januari 2010 in werking kan treden. Levensloopuitkeringen worden voor deelnemers vanaf het begin van het kalenderjaar na het bereiken van de 61-jarige leeftijd voortaan fiscaal behandeld als inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Dit inkomen komt dan niet meer in aanmerking voor fiscale kortingen die zijn bedoeld voor werkenden. Daarmee wordt de fiscale behandeling gelijk getrokken met die van onder andere (pre)pensioenuitkeringen. 61-plussers komen alleen nog in aanmerking voor een doorwerkbonus indien zij geheel of gedeeltelijk blijven doorwerken, zoals werd beoogd met de invoering van de doorwerkbonus. Voor jongere deelnemers die de levensloopregeling gebruiken voor tussentijds verlof verandert er niets.

In het Belastingplan 2010 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden zal deze aanpassing verder worden uitgewerkt en toegelicht.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager