Gepubliceerd: 23 september 2008
Indiener(s): Piet Hein Donner (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XV-3.html
ID: 31700-XV-3

31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 3
NADER RAPPORT

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Blijkens het advies d.d. 8 september 2008, nr. W12.08.0326/III, kan de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde wetsvoorstel.

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen aan te brengen.

Het totaal van de uitgaven en de verplichtingen komt daarmee op EURO 25 182 700 000 respectievelijk EURO 25 176 425 000 (was EURO 25 021 769 000 respectievelijk EURO 25 021 191 000).

Het totaal van de ontvangsten is niet gewijzigd.

Aan deze wijzigingen liggen de volgende redenen ten grondslag (zie nadere toelichting):

1. Doorrekening van de SZW-ramingen en daaruit voortvloeiende aanpassingen van de begrotingsbedragen op basis van de definitieve MEV-cijfers.

2. Technische correcties en overige aanpassingen.

De Memorie van Toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Nadere Toelichting

1. Omdat de slotdeclaratie van ESF-3 in 2010 bij de Europese Commissie wordt ingediend, zijn de middelen van de risicovoorziening ESF in 2009 verdeeld over de jaren 2009 en 2010 (artikel 47 «Aan het werk: bemiddeling en re-integratie»).

2. Na indiening van de ontwerpbegroting bij de Raad van State zijn de definitieve MEV-cijfers beschikbaar gekomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de rijksbijdragen BIKK AOW, BIKK Anw en Ouderdomsfonds in artikel 51 «Rijksbijdrage aan sociale fondsen en Spaarfonds AOW».

3. Een aanpassing van de tegemoetkoming AOW heeft geleid tot een hogere rijksbijdrage AOW in artikel 51 «Rijksbijdrage aan sociale fondsen en Spaarfonds AOW».

4. Er heeft een technische mutatie plaatsgevonden in artikel 99 «Nominaal en onvoorzien».

Tabel 1: Aanpassingen van de begrotingsstaat van het ministerie van SZW

UITGAVEN (x € 1 000)WordtWas
BeleidsartikelVerplichtingenUitgavenVerplichtingenUitgaven
47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie2 313 1522 315 1522 408 1522 410 152
51 Rijksbijdrage aan sociale fondsen en Spaarfonds AOW13 087 83313 087 83312 831 90212 831 902
99 Nominaal en onvoorzien25 83825 83831 53531 535

***De ramingen van de nominale premiegefinancierde uitgaven in artikel 43 «Arbeidsverhoudingen», artikel 46 «Inkomensbescherming met activering», artikel 47 «Aan het werk: bemiddeling en re-integratie» en in artikel 49 «Overige inkomensbescherming» zijn na doorrekening van de MEV gewijzigd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner