Kamerstuk 31700-XIV-29

Motie - Graus over de economische, financiële en sociale gevolgen van een verlaging van de vangstquota

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 24 november 2008
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: begroting economie financiën overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-29.html
ID: 31700-XIV-29

6,0 %
94,0 %

PvdD

Verdonk

D66

CDA

CU

SGP

SP

GL

VVD

PvdA

PVV


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 29
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de economische, financiële en sociale gevolgen voor de visserij en ons land in kaart te brengen nu er een in december 2008 nader te bepalen verlaging van de vangstquota zal worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus