Gepubliceerd: 22 april 2013
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31571-26.html
ID: 31571-26

Nr. 26 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2013

De vaste commissie van Economische Zaken heeft mij gevraagd naar de stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over de kantelbox (Kamerstuk 31 571, nr. 13). Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

In het convenant ritueel slachten zijn de partijen overeengekomen nader onderzoek te laten verrichten naar de uit het oogpunt van dierenwelzijn gewenste wijze van fixeren. Op basis van de onderzoeksresultaten en het advies van de wetenschappelijke adviescommissie kunnen de convenantpartijen vervolgens nadere afspraken maken over bijvoorbeeld het uitfaseren, die vervolgens in regelgeving worden verankerd.

Het onderzoek is gestart. Bij het onderzoek worden ook resultaten van onderzoeken in de VS en andere lidstaten in de Europese Unie betrokken. Tijdens het fixeren zullen diverse welzijnsmetingen uitgevoerd worden die naderhand met elkaar vergeleken kunnen worden waaronder bloeddruk, hartslag en hartslagvariabiliteit. Het onderzoek zal dit jaar zijn afgerond. Resultaten van elders uitgevoerde onderzoeken op dit gebied zullen in dit onderzoek meegenomen worden.

Ik zal, zoals toegezegd in het notaoverleg Wet Dieren van 25 maart jl., dit jaar in overleg met de convenantpartijen en op basis van het onderzoek naar de juiste wijze van fixeren een besluit nemen over de kantelbox, alsmede over de uitvoering van de motie.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma