Kamerstuk 31531-15

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 10 om de rechten van consumenten te beschermen tegenover onwenselijke kartelvorming

Dossier: Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB)

Gepubliceerd: 9 maart 2009
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: economie markttoezicht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31531-15.html
ID: 31531-15
Origineel: 31531-10

18,0 %
82,0 %

GL

VVD

PVV

CDA

D66

CU

PvdA

SGP

PvdD

Verdonk

SP


31 531
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken)

nr. 15
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 9 maart 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I komt te luiden:

ARTIKEL I

De Mededingingswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid, wordt in artikel 7 een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:

3. In geval het in het tweede lid genoemde marktaandeel of de in dat lid genoemde omzet wordt overschreden, geldt artikel 6, eerste lid, voorts niet voor overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die er niet toe strekken de prijzen bij verkoop van de producten aan derden vast te stellen, de productie of verkoop te beperken, of markten of klanten toe te wijzen, indien het gezamenlijke marktaandeel van de bij de overeenkomst, het besluit, of de onderling afgestemde feitelijke gedraging betrokken ondernemingen of ondernemersverenigingen op geen van de relevante markten waarop de overeenkomst, het besluit, of de onderling afgestemde feitelijke gedraging van invloed is, niet meer bedraagt dan 10%.

B

In artikel 9, eerste lid, wordt «artikel 7, eerste, tweede of vierde lid,» vervangen door: artikel 7, eerste, tweede, derde of vijfde lid,.

Toelichting

Om de rechten van consumenten te beschermen tegenover onwenselijke kartelvorming is in dit amendement de bepaling opgenomen dat bij een marktaandeel boven de 5% (tot en met 10%) geen hardcore afspraken mogen worden gemaakt. Hiernaast geldt een omzetgrens van € 40 mln bij een marktaandeel tot en met 5%.

Van der Ham