Gepubliceerd: 3 september 2008
Indiener(s): Paul Ulenbelt
Onderwerpen: bestuur economie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31419-11.html
ID: 31419-11

43,3 %
56,7 %

D66

Verdonk

SGP

PVV

CU

PvdA

GL

CDA

SP

VVD

PvdD


31 419
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 3 september 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt het eerste lid van artikel 69 vervangen door:

1. Een bedrijfslichaam onderzoekt onder alle ondernemers elke vier jaar of er voldoende draagvlak voor hem bestaat onder de ondernemers die onder zijn werkingssfeer vallen.

Toelichting

Het draagvlakonderzoek wordt gehouden onder een steekproef van 400 ondernemingen die heffingen betalen aan een product- of bedrijfschap. De uitkomst van het draagvlakonderzoek heeft gevolgen voor alle ondernemers. Deze steekproef doet geen recht aan democratische principes. Dit amendement zorgt ervoor dat alle ondernemers invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van het draagvlakonderzoek. De steekproefsgewijze onderzoeksmethode wordt vervangen door een draagvlakonderzoek onder alle ondernemers van het betreffende schap.

Ulenbelt